fyzická osoba

Ilona Lukášová

bydliště: Grygovská 654, 783 72, Velký Týnec, Česká republika

identifikační číslo: 06481019

zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouc pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.liileather.com

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Ilona Lukášová, která bydlí na adrese Grygovská 654, 783 72, Velký Týnec a má identifikační číslo: 06481019, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města Olomouc (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Nebo - li, nákupem na e-shopu vzniká mezi mnou a Vámi kupní smlouva. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.liileather.com (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Takže, pokud by někdo chtěl nakoupit na fakturu jako společnost, tak se tyto dané obchodní podmínky Vás netýkají.

1.3. Ustanovení, která jsou odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Tato ustanovení mají přednost od ustanoveních původních. 

1.4. Obchodní podmínky jsou součástí součástí kupní smlouvy. Vše je vyhotoveno v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.   

1.5. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změny nebo doplnění vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na www.liileather.com. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Fotky, které jsou na stránkách jsou informativního charakteru a není povinnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Na webových stránkách jsou uvedeny veškeré informace o prodávaném zboží, včetně cen. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto však není omezena možnost o sjednání individuálních cen. 

2.3 Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

2.4. Na stránkách naleznete také informace o nákladech spojené s balením a dodáním zboží.

2.5. Pro objednání zboží vyplníte objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vložíte” do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.6. Před zasláním objednávky je Vám umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které jste do objednávky vložili, a to i s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešlete prodávajícímu kliknutím na tlačítko „vytvořit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.7. Odeslání objednávky je považováno jako úkon kupujícího (Vás), který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, Vás jako osobu, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a Vaše potvrzení o tom, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili.

2.8. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky Vám toto obdržení potvrdí e-mailem, a to na Vaši adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.9. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) Vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.10. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

2.11. Smluvní vztah mezi Vámi a prodávajícím vzniká potvrzením přijetí objednávky na Váš e-mail.

2.12. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle Vám na e-mail pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

2.13. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až Vaším potvrzením elektronickou poštou.

2.14. Při uzavírání smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředký na dálku. Náklady na tyto prostředky (internet, telefon) si hradíte sami.

2.15. Zboží lze objednat i v případě, že není skladem. Dostupnost zboží je buďto uvedena na webových stránkách nebo si ji můžete ověřit přímo u prodávajícího a to buď telefonicky nebo emailem. Dostupnost zboží Vám bude také zaslána elektronicky po přijetí Vaší objednávky. Přijetím těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že veškeré termíny (platby, doručení) platí až od momentu, kdy Vám elektronickou poštou přijde potvrzení, že je zboží znovu skladem.

3. Cena zboží a Platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy můžete uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti na dobírku v místě Vámi určeném v objednávce;

bezhotovostně na dobírku v Vámi místě určeném v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2301301551/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s., organizační složka (dále jen „účet prodávajícího“);

3.2. Společně s kupní cenou jste povinni zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Pokud, ale náklady spojené s balením a dodáním nejsou uvedeny, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Pokud nejde o výrobu na zakázku, prodávající od Vás nepožaduje zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je splatnost do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby jste povinni uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je Vaším závazkem uhradit kupní cenu. Splněno je okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že z Vaší strany nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím Vám nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Jestli je v obchodním styku obvyklé nebo jestli je tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu fakturu. Fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Tímto berete na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

4.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

4.1.2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

4.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je volně ke stažení na www.liileather.com. Odstoupení od kupní smlouvy můžete zasílat na adresu sídla prodávajícího: Grygovská 654, 783 72, Velký Týnec nebo na adresu elektronické pošty info@liileather.com. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 10 těchto obchodních podmínek.

4.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek Vám vrátí prodávající peněžní prostředky (kromě částky, která představuje dodatečné náklady na dodání zboží a platbu) přijaté od Vás do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující výslovně souhlasí, aby mu prodávající odeslal částku bankovním převodem. Odstoupíte - li od kupní smlouvy, prodávající není povinen Vám vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než jí zboží vrátíte nebo prokážete, že zboží jste prodávajícímu odeslali.

4.6. Ve lhůtě deseti (10) dnů od převzetí vráceného zboží kupujícím dle čl. 4.2 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti Vašeho nároku na vrácení kupní ceny.

4.7. Do doby Vašeho převzetí zboží je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě Vám vrátí kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na Vámi určený účet.

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Vámi uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, dárek musíte vrátit i se zbožím.

4.9. V případě odsoupení od kupní smlouvy kupující nese náklady spojené s doručením zboží zpět prodávajícímu.

5. Přeprava a dodání zboží

5.1. V případě, že jste se domluvili s prodávajícím na speciálním způsobu dopravy, nesete riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Jestli je prodávající povinen dodat podle kupní smlouvy zboží na místo určené Vámi v objednávce, jste povinni převzít zboží při dodání. 

5.3. V případě, že je z důvodu na Vaší straně nutnost dodat zboží opakovaně, jste povinni náklady s tím spojené uhradit prodávajícímu.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce jste povinni zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě, že zásilka bude poškozená, či uvidíte, že se někdo do ní snažil dostat, nejste povinni zboží převzít.

6. Práva z Vadného plnění

6.1. Práva a povinnosti Vás a prodávajícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá za to, že zboží při odeslání nemá vady. Zejména odpovídá za to, že v době, kdy zboží převezmete:

6.2.1. má zboží vlastnosti, které jste si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které je na stránkách popsané nebo které očekáváte s ohledem na povahu zboží,

6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Ustanovení uvedená v čl. 6.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Berte prosím na vědomí, že výrobky jsou z pravé kůže a můžou se na nich vyskytnout škrábance, či jiná menší drobná poškození. Krávy mohou být například neopatrné a svou kůži si mohou poškodit v průběhu života, na těle se jim tvoří vrásky či strie, tyto drobné poškození kůže však nejsou závadou na prodávaném zboží.

6.4. Práva z vadného plnění uplatňujete u prodávajícího na adrese sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zboží vlastníte zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu k Vám vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Mimosoudní vyrovnání, či stížnosti řeší prodávající na e-mailové adrese info@liileather.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašle na e-mailovou adresu obratem.

7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

8.2. Tím to souhlasíte se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3. Také souhlasíte se zpracováním osobních údajů prodávajícímu, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu a pro marketingovou činnost.

8.4. Berte na vědomí, že jste povinni své osobní údaje (při objednávce provedené z webu) uvádět správně a pravdivě a že jste povinni bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů.

8.5. Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jako zpracovatele. Kromě lidí co Vám dopraví zboží a osoby provádějící účetnictví, nebudou osobní údaje bez Vašeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám.

8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně patnáct (15) let. Budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným programem programem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným programem.

8.7. Potvrzujete tímto, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že jste byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.8. V případě, že by jste se domnívali, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete:

8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

8.8.2. požadovat, aby Vám odstranil/a takto vzniklý stav.

8.9. Pokud budete chtít vědět, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, je Vám prodávající povinen tuto skutečnost sdělit. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1. Tímto souhlasíte se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na Váš e-mail a dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení.

9.2. Souhlasíte také s ukládáním tzv. cookies na Váš počítač. Což jsou malé soubory o velikosti pár bytů, které webové stránky odesílají do prohlížeče. Díky nim může prodávající provést statistiky a zaručit Vám zlepšení! Také usnadní další používání webu.

10. Doručování

10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho objednávce.

10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

10.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího. Korespondenční adresa prodávajícího je : Ilona Lukášová, Grygovská 654, 783 72, Velký Týnec.

 

Ve Velkém Týnci

dne 25.5.2018